Instytut Myśli Demokratycznej

Biuletyn Informacji Publicznej

działalność na rzecz i w zakresie

Cele Fundacji

 • wspierania i uczestniczenia w działaniach na rzecz rozwoju demokracji, ochrony dóbr wspólnych, praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego, wolności jednostek, samostanowienia wspólnot, a także współpracy i solidarności międzynarodowej oraz pokoju
 • aktywizacji obywateli w sprawach publicznych
 • działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej i ekologicznej;
 • promocji praw człowieka oraz przeciwdziałania dyskryminacji, w tym promocji równego traktowania kobiet i mężczyzn;
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • prowadzenia działalności charytatywnej;
 • ochrony i promocji zdrowia, w tym zapobiegania uzależnieniom oraz HIV/AIDS;
 • działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 • przeciwdziałania patologiom społecznym;
 • działań na rzecz integracji europejskiej;
 • działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnych;
 • poprawy dostępu do zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działań na rzecz ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym, krajowym; regionalnym i lokalnym;
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • równości szans, zapobiegania zmianom klimatycznym, sprawiedliwości ekologicznej;
 • przeciwdziałania patologiom społecznym;
 • działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych
logo Instytutu Myśli Demokratycznej
zmieniono w dniu 28 lutego 2019 r.